Disclaimer en privacy

Disclaimer website, intellectuele eigendom, privacy en cookies ten behoeve van GBV Administraties en Advies.

Toepasselijk verklaring gebruiksvoorwaarden website

Op het gebruik van de website van GBV Administraties en Advies zijn de onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door zich toegang te verschaffen tot en gebruik te maken van de website van GBV Administraties en Advies stemt de gebruiker in met de toepasselijkheid van deze onderstaande gebruiksvoorwaarden.

Disclaimer website

Deze website dient slechts voor algemene informatieve doeleinden en de verstrekte informatie is niet bedoeld als advies in concrete gevallen. De informatie op deze website wordt door GBV Administraties en Advies met voortdurende zorg en aandacht samengesteld en onderhouden. Fouten kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Er kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op de website aangeboden informatie. GBV Administraties en Advies aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de website of uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de website verstrekte informatie en/of schade tengevolge van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website.

De website van GBV Administraties en Advies bevat verwijzingen en/of hyperlinks naar andere websites die niet door GBV Administraties en Advies worden beheerd. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van GBV Administraties en Advies. GBV Administraties en Advies geeft geen garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik en de beschikbaarheid van dergelijke websites.

GBV Administraties en Advies garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van de niet tijdige ontvangst of verwerking van aan haar gezonden e-mails of andere elektronische berichten.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder, maar niet beperkt tot, auteursrechten, merkrechten en databankrechten, op de informatie, tekst, afbeeldingen, logo’s, foto’s en illustraties op deze website en op de lay out en vormgeving van deze website rusten bij GBV Administraties en Advies en/of haar licentiegevers. De informatie op de website is slechts bedoeld voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. Het verveelvoudigen en openbaar maken van (delen van) de inhoud van deze website voor niet-persoonlijk gebruik, in welke vorm en op welke wijze ook, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van GBV Administraties en Advies niet toegestaan.

Het aanbrengen van een hyperlink naar (enige pagina op) deze website is toegestaan na schriftelijke toestemming van GBV Administraties en Advies. GBV Administraties en Advies zal geen toestemming verlenen voor het aanbrengen van een hyperlink indien de inhoud, uitstraling of reputatie van de gastsite zich naar het oordeel van GBV Administraties en Advies slecht verdraagt met de naam en reputatie van GBV Administraties en Advies, haar diensten, producten of de inhoud van deze website.

Privacy

GBV Administraties en Advies respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de gebruiker eventueel (per email en/of per contactformulier) aan GBV Administraties en Advies verschaft altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld.

De persoonsgegevens die door u aan GBV Administraties en Advies worden verstrekt via de website van GBV Administraties en Advies of per e-mail, worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van het aangegeven doel, zoals het reageren op informatieaanvragen.

Cookies

GBV Administraties en Advies maakt gebruik van cookies teneinde de gegevens over uw bezoek van deze website te gebruiken. GBV Administraties en Advies gebruikt deze gegevens om uw identiteit te kunnen vaststellen en om uw bezoek aan deze website te vergemakkelijken.

Indien u deze website bezoekt worden uw gegevens vastgelegd in een cookie. Het weigeren van (het gebruik van) cookies kan tot gevolg hebben dat de gebruiksvriendelijkheid van de website van GBV Administraties en Advies wordt verminderd, danwel dat de website van GBV Administraties en Advies geheel of gedeeltelijk ontoegankelijk wordt.

De volgende gegevens worden opgeslagen in een cookie:

  • uw inlognaam
  • uw wachtwoord

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op de website van GBV Administraties en Advies en het gebruik daarvan is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit het gebruik van deze website en/of de daarvan ontleende informatie zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Arnhem, Nederland.

Contact

GBV Administraties & Advies
Louis Eijssenweg 8
6049 CD Herten-Roermond
Tel. 0475 - 399 240
welkom@gbvadvies.nl

Nieuws

Heeft u interesse in een gesprek?

Een gesprek is geheel vrijblijvend. Bel nu 0475 - 399 240 of vul ons contactformulier in.

Naar contact
Naar contact